O nás


Vydavateľstvo Samo.sk sa sústreďuje najmä na vydávanie vlastnej slovníkovej a odbornej literatúry autorov Márie Ivanovej-Šalingovej, Sama Šalinga a Zuzany Maníkovej. Doteraz vydalo Veľký slovník cudzích slov (teraz 5. vydanie - 2008), Slovník cudzích slov – stredný (3. vydanie), Slovenčina bez chýb a Homonymický slovník.


Najznámejším dielom je Veľký slovník cudzích slov. Všestranná transformácia a reštrukturalizácia súčasnej spoločnosti z politického, hospodárskeho aj kultúrneho hľadiska prinášajú celkom prirodzene nové europeizmy, internacionalizmy (najmä anglicizmy) a novú odbornú terminológiu (napr. ekonomickú, ekologickú, z výpočtovej techniky a pod.). Zmeny v spoločenskom živote sa organicky odrážajú v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny. Z lexiky sa vytrácajú slová úzko súvisiace so staršou politickou a hospodárskou štruktúrou, mnohé termíny menia svoj obsah, prehodnocuje sa svetonázorový, filozofický postoj k mnohým javom, pojmom, výrazom. Mení sa ich fungovanie aj postavenie v slovnej zásobe spisovného jazyka atď.


Všetky spomínané skutočnosti posledných rokov sa odzrkadľujú predovšetkým v prevzatej vrstve slov novšieho dáta. Autori Veľkého slovníka cudzích slov sa snažili dané zmeny zachytiť a aktuálne spracovať. Nadväzujú pritom na predchádzajúce vydania našich dobre známych slovníkov cudzích slov, najmä na Slovník cudzích slov (SPN 1979, 1983, 1990). V spomenutých vydaniach na administratívny zásah totalitného režimu mal spoluautor Ing. Samo Šaling zákaz publikovať a nesmel byť uvedený v slovníku.